Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Suy Niệm Thứ Hai tuần 5 Phục sinh

Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
Ga 14, 21-26: Giữ giới răn

CHÚA THÁNH THẦN

Lời Chúa:
21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian? "23 Đức Giê-su đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

Suy niệm:
Lời Chúa hôm nay nêu lên 4 vấn đề giúp chúng ta tìm hiểu Chúa Thánh Thần.
Thứ nhất, Chúa Thánh Thần do “Chúa Cha sai đến” như lời Chúa Giê-su nói: “Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ, do Chúa Cha sai đến nhân danh Thầy.” (c 26)
Thứ hai, Chúa Thánh Thần không hiện diện rõ rệt như Chúa Giê-su nhập thể, nghĩa là không cùng sống với các môn đệ như Chúa Giê-su đã làm.
Thứ ba, Thánh Kinh chỉ nói đến Chúa Thánh Thần trong những dịp đặc biệt, như trong việc thụ thai của Đức Mẹ, của bà I-sa-ve; Chúa Thánh Thần đưa Chúa Giê-su vào hoang địa để chịu cám dỗ..
Thứ bốn, Chúa Thánh thần hoạt động âm thầm nhưng hiệu quả.
Chúa Giê-su xác nhận: “Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (c 26): Chúa Thánh Thần sẽ ban cho các tông đồ sự khôn ngoan để hiểu lời Chúa (c 26).
Ngài sẽ làm cho con người thấm nhuần lời Chúa, cảm thấy lời Chúa cần thiết cho họ.
Ngài sẽ dùng lời Chúa để đổi mới mọi sự nên tốt hơn.

Bài học: Hãy luôn xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, nâng đỡ.

Sống đạo: Giáo Hội nói về Chúa Thánh Thần
Trong tất cả mọi sứ mạng của Giáo Hội và trong đời sống của mọi Kitô hữu, Chúa Thánh Thần đóng một vai trò hết sức quan trọng và rất cần thiết cho đời sống đức tin bởi vì:
“Không ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa, nếu người ấy không ở trong Chúa Thánh Thần.” (1 Cr 12,3b)  “Để tiếp xúc với Đức Kitô, trước hết phải được Chúa Thánh Thần đánh động. Chính [Chúa Thánh Thần] đến đón chúng ta và khơi dậy niềm tin trong chúng ta.. Sự sống có nguồn mạch nơi Chúa Cha và được ban tặng cho chúng ta trong Chúa Con, đã được thông ban cho chúng ta bởi Chúa Thánh Thần cách thâm sâu” (Giáo Lý Công Giáo # 683). Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa, gìn giữ và làm cho mọi Kitô hữu thăng tiến về mọi khía cạnh là vì Ngài chính là Nguồn sống: "Từ lòng Ngài, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Giê-su muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Ngài sẽ lãnh nhận.” (Ga 7,38-39)

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, để Ngài soi sáng và thánh hóa mọi lời nói và việc làm của chúng con. Amen.
Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Mi Trầm
Từ khóa:

anh em