Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thánh Lễ khai giảng năm học Giáo Lý 2018 - 2019 - Giáo xứ Vĩnh Phước.

Đúng 7h00 phụ huynh đưa các em đến nhà thờ Vĩnh Phước và 7h15 thì cha quản xứ An-Phong Nguyễn Công Minh (OFM) đã chào đón các em và bắt đầu Thánh Lễ khai giảng năm học Giáo Lý 2018 - 2019. Thánh Lễ diễn ra trong sốt sắng và hân hoan. Sau đó các em ra nhận lớp mới và thầy cô mới. Xin Chúa chúc lành cho năm học mới cùa chúng con.

THAÙNH LEÃ KHAI GIAÛNG  NAÊM HOÏC GIAÙO LYÙ 2018 - 2019 - GIAÙO XÖÙ VÓNH PHÖÔÙC

 

Theá laø thaám thoaùt ba thaùng heø ñaõ troâi qua vôùi bieát bao kyû nieäm cuûa tuoåi hoïc troø.

Buoåi saùng treân baàu trôøi baøng baïc nhöõng ñaùm maây xanh. Chieàu chieàu, toái toái nhöõng ñaùm maây ñen keùo veà thöôøng hay ñoå nhöõng côn möa, nhieät ñoä giaûm daàn thôøi tieát deã chòu, caûnh vaät trôû neân tónh laëng. Baùo hieäu muøa thu saép ñeán gaàn. Theo quy luaät cuûa thôøi tieát, muøa heø ñaõ ñi vaøo quaù khöù nhöôøng choã cho muøa thu, muøa cuûa eâm ñeàm, nheï nhaøng, deã thöông nhö maët hoà thu, thôøi tieát maùt meû. Muøa thu ñeán, ñoàng nghóa vôùi muøa töïu tröôøng, ngaøy khai giaûng cuõng saép ñeán gaàn.

Muøa töïu tröôøng, rung leân nhöõng nhòp soáng môùi, muøa cuûa nhöõng traùi tim non nôùt, cuûa nhöõng neùt maët voâ tö, hoàn nhieân baét ñaàu tieáp xuùc vôùi nhöõng trang saùch cuûa tuoåi hoïc troø..

 Trong nieàm haân hoan khaép nôi trong Giaùo phaän Nha Trang ñang noâ nöùc chuaån bò khai giaûng naêm hoïc môùi. Saùng nay Chuùa nht XXII Naêm B Thöôøng nieân  ban Gio lyù Giaùo xöù Vónh phöôùc long troïng cöû haønh Thaùnh l khai ging năm hGio lyù 2018 -2019 trong Thaùnh leã Khai giaûng Naêm hoc Giaùo lyù môùi, môøi Coäng ñoaøn cuøng hôïp lôøi chuùc tuïng, ngôïi khen Chuùa cho naêm hoïc Giaùo lyù môùi naøy cuûa Giaùo xöù  mang laïi keát quaû toát ñeïp laâu daøi.

Xin Chuùa cho caùc thaày coâ Giaùo lyù vieân can ñaûm vaø taän tình chu toaøn nhieäm vuï giaûng daïy, cho caùc thieáu nhi bieát yeâu meán vaø chuyeân caàn hoïc hoûi Lôøi Chuùa. Xin cho caùc baäc phuï huynh luoân quan taâm chaêm lo ñôøi soáng Ñöùc tin cuûa con caùi mình.

Laïy Chuùa Gieâsu, cuøng vôùi vieäc khai giaûng Naêm hoïc Giaùo lyù môùi naøy, caùc thaày coâ Giaùo lyù vieân chuùng con xin daâng lôøi caûm taï Chuùa, vì ñaõ thöông choïn chuùng con vaøo haøng nguõ Giaùo lyù vieân cuûa Chuùa. Chuùa ñaõ choïn chuùng con laø nhöõng keû heøn keùm vaø voâ duïng , nhö xöa Chuùa ñaõ choïn caùc Vò Toâng ñoà khoâng maáy khaû naêng, laø daân chaøi ít hoïc, hoaëc khoâng maáy toát laønh nhö: Mattheâu thu thueá, Pheâroâ choái Chuùa vaø Giuña keû phaûn boäi Thaày.  Toâma người mn đệ hoaøi nghi Chuùa Gieâsu Phc sinh, Đấng maø caùc Ngoân s đaõ loan baùo tröôùc. Chuùa khoâng choïn theo tieâu chuaån loaøi ngöôøi, laø chæ choïn ngöôøi taøi ñöùc, coù trieån voïng töông lai maø thoâi. Ôn goïi naøy laø ôn hueä nhöng khoâng Chuùa ban vaø chuùng con cuõng hieåu ra raèng Chuùa choïn chuùng con khoâng phaûi laø nhaéc chuùng con leân moät ñòa vò cao sang nhöng laø giao cho chuùng con moät nhieäm vuï, söù vuï rao giaûng Lôøi Chuùa cho caùc con em trong Giaùo xöù. Xin Chuùa giuùp thaày coâ chuùng con yù thöùc traùch nhieäm cuøng ban ôn theâm söùc ñeå chuùng con ñuû söùc chu toaøn söù maïng cao caû trong naêm hoïc giaùo lyù môùi naøy.

Bong, beng … bong beng … boong beeng… booong beeeng…

Ñuùng 7giôø00 phuï huynh ñöa con em ñeán nhaø thôø, ñaëc bieät laø caùc em Ñoàng coû non 1, ngaøy maø caùc em baét ñaàu böôùc vaøo naêm hoïc môùi … Trong nieàm haân hoan cuûa giaây phuùt ban ñaàu, caùc thaày, coâ giaùo lyù vieân ñaõ chôø ñoùn caùc em ôû tröôùc tieàn ñöôøng nhaø thôø trong nieàm vui, thaày coâ GLV ñeo khaên quaøng vaø bong boùng cho caùc em ÑCN.

Ñuùng 7giôø15 Cha Quaûn xöù Anphong Nguyeãn Coâng Minh (ofm) xuoáng tröôùc tieàn ñöôøng nhaø thôø thaêm hoûi vaø chaøo ñoùn caùc em Lôùp Ñoàng coû non 1 ñaây laø lôùp baét ñaàu tham gia Lôùp Giaùo lyù Phoå thoâng. Cha Quaûn xöù vaø caùc em ÑCN 1 cuøng vôùi caùc thaày coâ Khoái ÑCN tieán vaøo nhaø thôø ñeå baét ñaàu Thaùnh leã khai giaûng. Cha Quaûn xöù chuû söï Thaùnh leã, cuøng ñoàng teá vôùi Cha Quaûn xöù coù Cha Giuse Phaïm Nhö  Duy (ofm) ñaëc traùch Giaùo lyù cuûa Giaùo xöù  vaø cha Giuse Nguyeãn Vaên Quaûng.(ofm)

Trong baøi giaûng leã Cha ñaëc traùch giaùo lyù môøi goïi : caùc em hoïc vieân giaùo lyù haõy hoïc nhö treû Gieâsu vaø Thaày coâ GLV haõy giaûng daïy giaùo lyù cho caùc em nhö  Thaày Gieâsu.

Sau baøi giaûng laø phaàn Tuyeân Xöng Ñöùc Tin vaø Tuyeân Höùa cuûa Thaày coâ GLV. Coâ höôùng daãn xöôùng teân töøng thaày coâ GLV,  thaày coâ tieán leân ñoát neán töø neán Phuïc Sinh vaø ñöùng tröôùc cung thaùnh. Cha Quaûn xöù baét ñaàu phaàn Tuyeân Xöng vaø Tuyeân höùa.cuûa thaày coâ GLV. Sau Thaùnh leã khai giaûng naêm hoïc môùi.

Tuøng … Tuøng tuøng … Tuøng tuøng tuøng … Tuøng tuøng tuøng tuøng … Cha Quaûn xöù ñaùnh troáng khai maïc Naêm hoïc giaùo lyù 2018 – 2019. Thaùnh leã dieãn ra trong baàu khí soát saéng vaø haân hoan. Sau ñoù caùc em ra nhaän lôùp môùi vaø thaày coâ môùi.
  

Xem thêm hình

 

          Baøi vieát vaø hình aûnh: JB Nguyeãn AÙnh Gx Vónh Phöôùc.

 


Từ khóa:

n/a