Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

MỤC LỤC
 
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ MVTT 2012. 5
PHẦN I: KẾ HOẠCH MỤC VỤ  TRUYỀN THÔNG CỦA CBCI & USCC.. 6
I.      ĐƯỜNG HƯỚNG.. 6
   A. MVTT ẤN ĐỘ.. 6
   B. MVTT HOA KỲ.. 10
II.     VIỄN KIẾN & SỨ MẠNG (VISION & MISSION) 11
   A. MVTT ẤN ĐỘ.. 11
   B.  MVTT HOA KỲ.. 11
III.   CHIẾN LƯỢC & CHIẾN THUẬT. 14
   A.  MVTT HOA KỲ: Hoạt động hướng tới mục tiêu. 14
   B.  MVTT ẤN ĐỘ: Chiến lược & Trách nhiệm.. 19
IV.   QUY CHẾ. 24
PHẦN II: LỜI CHỦ CHĂN THÁNG 4.2009 VỀ TRUYỀN THÔNG.. 26
PHẦN III: CHỈ NAM MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG TGP.TPHCM.. 27
I.      MỤC TIÊU & HOẠT ĐỘNG (VISION & MISSION) 27
II.     KẾ HOẠCH.. 27
PHẦN IV: QUY CHẾ GIA ĐÌNH MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG SÀI GÒN.. 37
I.      ĐƯỜNG HƯỚNG.. 37
II.     KINH THÁNH VÀ CÁC VĂN KIỆN VỀ TRUYỀN THÔNG CỦA GIÁO HỘI 37
III.   LINH ĐẠO TRUYỀN THÔNG.. 37
IV.   THÀNH VIÊN.. 37
V.    CƠ CẤU GIA ĐÌNH MVTT TGP.TPHCM.. 38
VI.   HUẤN LUYỆN.. 40
VII. HOẠT ĐỘNG.. 41
VIII. NỘI QUY.. 41
NGHI THỨC TUYÊN HỨA của THÀNH VIÊN HOẠT ĐỘNG.. 43
CHƯƠNG TRÌNH HỌP HẰNG THÁNG CỦA NHÓM HẠT & NHÓM LỚP. 45
THÀNH VIÊN TÁN TRỢ MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG.. 47
LOGO, CHÂM NGÔN & BÀI CA CHỦ ĐẠO.. 50

Xem chi tiết mời tải file đính kèm
Nguồn tin: Ban Truyền thông TGM